Ο Σύλλογος Προστασίας & Περιβάλλοντος Αλιβερίου & Περιχώρων, με υπευθυνότητα και συνεπής στις ιστορικές του παραδόσεις, καταθέτει στην κοινωνία και στον διάλογο, πού έστω και καθυστερημένα άνοιξε, τις θέσεις του για έναν Ο-λοκληρωμένο Σχεδιασμό του Συστήματος Διαχείρισης των Αστικών Απορριμμάτων (ΣΔΑΣΑ) του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.

Στο κείμενο πού καταθέσαμε στις 25-7-2012 στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου γίνεται μια σύντομη κριτική στις προτάσεις πού πρόσφατα παρουσίασε ο Δήμος και κυρίως παρουσιάζεται αναλυτικά η Δική Μας Πρόταση:

Άννα Παππά, Υποψήφια Εύβοιας ΝΔ 2019 Ιούλιος

Αυτή της Αποκεντρωμένης Ολοκληρωμένης Κοινωνικής Διαχείρισης των Απορριμμάτων με Διαλογή στην Πηγή, που στηρίζεται στις βασικές αρχές της εγγύτητας και της μικρής κλίμακας, ως απαραίτητες προϋποθέσεις μιας οικονο-μικής και φιλοπεριβαλλοντικής διαχείρισης, σε όφελος των πολιτών και της κοινω-νίας.

Η πρότασή μας περιλαμβάνει τρία διακριτά επίπεδα:
1ο  ΕΠΙΠΕΔΟ: Διαλογή στην πηγή – Οικιακή Κομποστοποίηση (σε Κατοικία – Επιχείρηση – Υπηρεσίες – Γειτονιά – Δήμος)

Οι δραστηριότητες διαλογής στην πηγή περιλαμβάνουν, κυρίως:
– ένα δίκτυο κάδων προδιαλεγμένων υλικών
– ένα επαρκές δίκτυο «πράσινων σημείων»,
– μοίρασμα μικρών δοχείων ανακύκλωσης και οικιακών κομποστοποιητών
– ένα σύστημα μεταφοράς
Μπορεί να ξεκινήσει άμεσα, εξασφαλίζοντας το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό κέρδος και τις περισσότερες θέσεις εργασίας

Το βάρος το σηκώνουν οι ίδιοι οι πολίτες και οι φορείς, που όμως χρειάζονται την καθημερινή υποστήριξη και τού Δήμου.

2ο ΕΠΙΠΕΔΟ:  Διαλογή –  Διαχωρισμός – Κομποστοποίηση σε Εγκατάσταση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων(από το Δήμο)

ΟΙ διαδικασίες διαχείρισης αναπτύσσονται σε μια μικρή αποκεντρωμένη μονάδα απλού εξοπλισμού που περιλαμβάνει:
– ένα στεγασμένο χώρο επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων
– ένα χώρο (κατά προτίμηση γειτονικό) για τη δραστηριότητα της κομποστο-ποίησης
– το μηχανικό εξοπλισμό της διαδικασίας κομποστοποίησης
– συμβατικό σπαστήρα αδρανών
– στεγασμένο χώρο για ένα εργαστήριο ανάκτησης ανταλλακτικών, επισκευής-ανακατασκευής υλικών και διάθεσης
– στεγασμένο χώρο για τη συγκέντρωση, διαχωρισμό, συσκευασία και διάθε-ση των ανακυκλώσιμων υλικών( ΚΔΑΥ)

3ο  ΕΠΙΠΕΔΟ: Υγειονομική Ταφή Υπολείμματος (ΧΥΤΥ)
Διάθεση του υπολείμματος των προηγούμενων σταδίων σε ΧΥΤΥ.

Το μοντέλο αυτό σαφώς και δεν είναι ίδιο με το Σύστημα  Διαχείρισης Απορ-ριμμάτων που προκρίνει ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου ,ένα  μοντέλο κατά την γνώμη μας  Συγκεντρωτικής Διαχείρισης,  εν δυνάμει θνησιγενές, αφού δεν στηρίζεται στη μείωση των απορριμμάτων, με κίνδυνο σε λίγα χρόνια να κριθεί ανε-παρκές.

Με βάση τα κριτήρια πού αναλύσαμε στην πρότασή μας, το σημαντικό δεν είναι η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων αλλά η επιλογή του Μοντέλου Διαχείρισης. Στη δική μας έρευνα – και αφού αποδεχτήκαμε συγκεκριμένα και αντικειμενικά περιβαλ-λοντικά και κοινωνικά κριτήρια – ενδιαφέρον για τη χωροθέτηση του δικού μας μον-τέλου παρουσιάζουν αρκετές  περιοχές,  μερικές εκ των οποίων έχουμε ενσωμα-τώσει στην πρόταση μας, οι οποίες θα πρέπει να διερευνηθούν επιστημονικά πε-ραιτέρω.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟ ΑΛΑΘΗΤΟ.
ΦΙΛΟΔΟΞΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΦΑΝΟΥΜΕ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΕ ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΔΙΕΞΟΔΟ ΣΕ ΠΙΘΑΝΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ.

Το πρόβλημα των σκουπιδιών είναι κοινωνικό και διαρκές γι΄ αυτό μόνο η ίδια η κοινωνία μπορεί να το λύσει με διαρκή διάλογο και προσπάθεια. Η απορρόφηση των κονδυλίων είναι το επόμενο στάδιο του σχεδιασμού και της απόφασης και όχι το πρωθύστερο.
 
Αν πραγματικά θέλουμε να λύσουμε το θέμα των σκουπιδιών πρέπει να συνεργασ-τούμε όλοι και να διαβουλευτούμε.

Με ειλικρίνεια πειθώ και επιστημονική προσέγ-γιση του θέματος.  Επιμένουμε και ισχυριζόμαστε:

Η ενημέρωση, η υποβολή προ-τάσεων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς , η απεμπλοκή του προβλήματος από την «μέγγενη» του λαϊκισμού, της μικροπολιτικής και  του  πολιτικού ανταγω-νισμού, η διερεύνηση βιώσιμης και κοινωνικά αποδεκτής λύσης, αποτελούν την μόνη διέξοδο για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος της διαχείρισης των απορ-ριμμάτων. 

Στην μάχη για τα σκουπίδια δεν χωράνε «νικητές» και «ηττημένοι» , παρά μόνο νικητές.