Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου,  συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Δευτέρα 2 Ιουλίου και ώρα  19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο  Χαλκίδας έπειτα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που  επιδόθηκε σε κάθε ένα  Σύμβουλο, περί  παράτασης  χρονοδιαγράμματος του έργου:«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΣΥΛΛΙΟΥ ΚΑΝΗΘΟΥ».

Έγινε διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 41.

Άννα Παππά, Υποψήφια Εύβοιας ΝΔ 2019 Ιούλιος

Στη συνεδρίαση ύστερα από νόμιμη πρόσκληση, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Χαλκίδας κ. Ζεμπίλης Αθανάσιος. Γραμματέας στην ανωτέρω συνεδρίαση ήταν η τακτική υπάλληλος του Δήμου, Κατώλη Φωτεινή.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ. αρ. 93736/21-6-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών το οποίο είχε ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε την παραπάνω α. σχετική αίτηση του αναδόχου με διακριτικό τίτλο “ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.”, με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών, ΑΔΑ: Β41ΛΩΗΑΛ79 έως την 15/ 3 / 2012 (α.σχετ. αίτηση) & πέραν αυτής έως την 31/ 7/ 2012 (β.σχετ. αίτηση) για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΣΥΛΛΙΟΥ ΚΑΝΗΘΟΥ». Έχοντας υπόψη τα παρακάτω:

1. Τη σύμβαση του έργου με αρ. πρωτ. 46197 / 15–10–09 και αρχική συμβατική ημερ/νία περαίωσης εργασιών έως 15-05-10,
2. Την με αρ. 136 / 2010 Α.Δ.Σ., 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως και 15–07–2010, (δηλαδή παράταση δύο (2) μηνών επιπλέον της αρχικής συμβατικής ημερ/νία περαίωσης των εργασιών),
3. Την με αρ. 220 / 2010 Α.Δ.Σ., 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως και 15–09–2010, (δηλαδή παράταση δύο (2) μηνών επιπλέον της  1ης παράτασης περαίωσης των εργασιών),
4. Την με αρ. 310 / 14ης–12ου–2010 Α.Δ.Σ., 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως και 15–12–2010, (δηλαδή παράταση τριών (3) μηνών επιπλέον της 2ης παράτασης περαίωσης των εργασιών),
5. Την με αρ. 86 / 28ης–2ου–2010 Α.Δ.Σ., 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως και 15–03–2011, (δηλαδή παράταση τριών (3) μηνών επιπλέον της 3ης παράτασης περαίωσης των εργασιών),
6. Την με αρ. 259 / 30ης–6ου–2011 Α.Δ.Σ., 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως και 30–07–2011, (δηλαδή παράταση τεσσερισήμισι (4,5) μηνών επιπλέον της 4ης παράτασης περαίωσης των εργασιών),
7. Την από 4–4–2011 Ειδική Δήλωση Διακοπής του έργου (παρ.3, αρθ.62 του Ν.3669/2008) έως την 5–8–2011 (τέσσερεις (4) μήνες), οπότε & ήρθησαν οι λόγοι διακοπής του έργου κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου,
8. Την με αρ. 368 / 2011 Α.Δ.Σ., 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως και 30–11–2011, (δηλαδή παράταση τεσσάρων (4) μηνών επιπλέον της 5ης παράτασης περαίωσης των εργασιών),
9. Την από 26–1–2012 Ειδική Δήλωση Διακοπής του έργου (παρ.3, αρθ.62 του Ν.3669/2008) έως και σήμερα 21–6–2012 (πέντε (5) μήνες & είκοσι πέντε (25) ημέρες).

Η Υπηρεσία μας προτείνει 7η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών, από την ημερομηνία (30–11–2011) περαίωσης των εργασιών, της 6ης εγκριθείσης παράτασης, χρονικού διαστήματος ίσο με το χρονικό διάστημα της από 26–1–2012 διακοπής των εργασιών & επιπλέον τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία άρσης της διακοπής των εργασιών, για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών προς το συμφέρον του έργου και κατόπιν των αναφερόμενων στην α. σχετική αίτηση του αναδόχου.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και μετά ανταλλαγή απόψεων των μελών αυτού και κατόπιν φανερής ψηφοφορίας αποφασίζει ομόφωνα, την έγκριση της 7ης παράτασης xρονοδιαγράμματος του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΑΛΣΥΛΛΙΟΥ ΚΑΝΗΘΟΥ», περαίωσης εργασιών, από την ημερομηνία (30–11–2011) περαίωσης των εργασιών, της 6ης εγκριθείσης παράτασης, χρονικού διαστήματος ίσο με το χρονικό διάστημα της από 26–1–2012 διακοπής των εργασιών & επιπλέον τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία άρσης της διακοπής των εργασιών, για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών προς το συμφέρον του έργου.