Η πρόταση νόμου για την αστική δίωξη των υπαίτιων με προσωπική κράτηση Υπουργών και Υφυπουργών, σε θέματα που ζημιώνουν με δόλο το Δημόσιο που είχε κάνει ο πρώην Βουλευτής Εύβοιας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Νίκος Μαυραγάνης επανήλθε και ευχόμαστε αυτή την φορά να γίνει νόμος.

Ο Νίκος Μαυραγάνης ως τότε Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Δημόσιας Διοίκησης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων έλαβε νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία επαναφέρεται τώρα στην νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Η νομοθετική πρωτοβουλία συνίσταται στην κατάθεση Πρότασης Νόμου για αστική δίωξη Μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών με προσωπική κράτηση, που κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους προκαλούν με δόλο ζημία στο Δημόσιο ανώτερη των 100.000 ευρώ.
Η πρόταση νόμου στα βασικά της σημεία προβλέπει:
1.ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ : Οι διατάξεις του προτεινόμενου νόμου εφαρμόζονται σε όσους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μέλη της κυβέρνησης, ή υφυπουργοί,  διέπραξαν αδικοπραξίες με δόλο οποιουδήποτε βαθμού κατά του ελληνικού δημοσίου, των ν.π.δ.δ και των ν.π.ι.δ, που το δημόσιο ελέγχει, εποπτεύει, ή ορίζει τη διοίκηση και εξ αυτών προκλήθηκε ζημία ανώτερη των 100.000 €.
2.ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ: Η απαίτηση  έναντι μελών της κυβέρνησης, ή υφυπουργών από την ειδική αυτή αδικοπραξία παραγράφεται μετά πάροδο είκοσι ετών από την πράξη.
3.ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟ : Ο ειδικής ευθύνης ενεχόμενος σε αποκατάσταση ζημίας έχει την υποχρέωση, κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, να αποδώσει κάθε τι που περιήλθε  σε αυτόν, ακόμη και αν η απαίτηση από αδικοπραξία έχει παραγραφεί.
1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
•Τουλάχιστον τριάντα βουλευτές, με συγκεκριμένη αναφορά στα στοιχεία της αδικοπρακτικής συμπεριφοράς εκείνου, που διατελεί, ή διετέλεσε μέλος της κυβέρνησης, ή υφυπουργός, υποβάλλουν πρόταση στο Προεδρείο της Βουλής.
•Η Βουλή με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των βουλευτών συστήνει ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, που εντός 30 ημερών οφείλει να έχει προσδιορίσει την ζημία του δημοσίου. 
•Το ειδικώς αιτιολογημένο  πόρισμα της κοινοβουλευτικής επιτροπής παραδίδεται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, ανακοινώνεται στην Ολομέλεια της και διανέμεται στους Βουλευτές. 
•Η Βουλή, με Απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, αποφασίζει την άσκηση της σχετικής αστικής δίωξης και αναθέτει σε επιτροπή, αποτελούμενη από τα τρία αρχαιότερα κατά βαθμό μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επιδίωξη είσπραξης της αποζημίωσης. Η επιτροπή ασκεί εντός 30 ημερών σχετική αγωγή.
•Η εκδίκαση της διαφοράς από ενοχές προσώπων ειδικής ευθύνης γίνεται από Ειδικό Δικαστήριο σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Το Ειδικό Δικαστήριο απαρτίζεται από επτά μέλη του Αρείου Πάγου και έξι μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας.
2.ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ : Από την ημέρα και ώρα λήψης απόφασης της ολομέλειας της Βουλής για  την άσκηση αστικής δίωξης, απαγορεύεται χωρίς την ανάγκη άλλης ενέργειας η έξοδος του ενεχομένου για τη ζημία προσώπου από τη χώρα.
3.ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : Η απόφαση που εκδίδεται, εφόσον εμπεριέχει διάταξη επιδίκασης οποιουδήποτε ποσού υλικής ζημίας, ή ηθικής βλάβης, που σωρευτικά υπερβαίνουν το ποσό των 100.000 €, τότε υποχρεωτικά ακόμη και αυτεπαγγέλτως διατάσσεται προσωπική κράτηση των εναγομένων από δύο έως πέντε έτη ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της εκδοθείσας αποφάσεως. Η προσωπική κράτηση στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται ακόμη και αν ο εναγόμενος οφειλέτης έχει ηλικία άνω των 65 ετών.