Η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Λαμιέων στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 49/14-3-2012 πρόσκλησης της ΕΥΔΕΠ « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη δημιουργία νέων ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας»

ΚΑΛΕΙ

τους δυνητικούς δικαιούχους και συμπράττοντες φορείς για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο εταιρικό κοινωνικό σχήμα, έως 10/4/2012 στην ηλεκτρονική διεύθυνση otalamia@otenet.gr .
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι Φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Σωματεία, Ιδρύματα, Εταιρίες Αστικού Διακίου, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Επαγγελματικές Ενώσεις, ΝΠΙΔ που δεν εντάσσονται στο μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης), και η όλη διαδικασία υλοποίησης των πράξεων αναπτύσσεται μέσα από την σύμπτυξη ενός Εταιρικού Κοινωνικού Σχήματος, όπου μπορούν να συμμετέχουν, ως συμπράττοντες φορείς, ο Δήμος Λαμιέων και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

Το Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα θα υποβάλλει Σχέδιο Δράσης, το οποίο θα επικεντρώνεται στην υποστήριξη ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό από ένα ευρύ πλέγμα παροχής υπηρεσιών μέσω ενός συνόλου ή μέρους Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού. Οι Δομές αυτές θα καλύπτουν συμπληρωματικά τις διαφορετικές ανάγκες των ωφελούμενων παρέχοντάς τους ολοκληρωμένη υποστήριξη. Κάθε επιμέρους Κοινωνική Δομή λειτουργεί συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες και όλες μαζί εντάσσονται σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σχέδιο, που κύριο στόχο έχει την αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και των συνεπειών που αυτό συνεπάγεται, τόσο σ’ αυτούς που πλήττονται άμεσα από αυτό, όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό – οικονομικό περιβάλλον.

Οι Κοινωνικές Δομές, των οποίων η λειτουργία είναι επιλέξιμη και εντάσσεται στο χρηματοδοτικό σχήμα, είναι: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Ανοιχτό κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων, Υπνωτήριο, Δομή παροχής Συσσιτίων, Κοινωνικό φαρμακείο, Δημοτικός Λαχανόκηπος, Τράπεζα χρόνου, Γραφεία Διαμεσολάβησης.

Μέσω της πράξης θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας οι οποίες θα καλυφθούν από άνεργους νέους έως 30 ετών, μέσω της πρόσληψης αυτών από το Δικαιούχο ή/και τους επιμέρους συμμετέχοντες Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

Ως ανώτατο όριο προϋπολογισμού για κάθε Σχέδιο Δράσης που αφορά στη δημιουργία νέων ή/και στη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» ορίζεται το ποσό των 1.360.000 €.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην Διεύθυνση Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Λαμιέων (Σκληβανιώτη 8, ισόγειο, τηλ.2231038284 & 2231035131), καθώς και στην ηλεκτρονική διευθύνση: http://www.epanad.gov.gr (ενότητα «Νέα & Ανακοινώσεις»).