ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Με βάση τις αιτήσεις α) του Συλλόγου <<Οι φίλοι του Φρυνιακού>> (782003) και β) του Δημοτικού Διαμερίσματος Ζαράκων (882003)

Σχετικά με την προτεινόμενη τοποθεσία Θέση 1 (3 χλμ. Βόρεια από τους Ζάρακες) όπως περιγράφεται στην <<Κυρίως Μελέτη Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίας Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Εύβοιας (Β᾽ Στάδιο)>> και κατόπιν της επιτόπου αυτοψίας που διενεργήθηκε στο χώρο την 6η Σεπτεμβρίου 2003 από τον υπογράφοντα και τα μελή του Εργαστηρίου μας Επικ. Καθηγητή Κοσμά Παυλόπουλο (Δρ Γεωλόγο), Κων/νο Αμπελιώτη (Δρ Χημικό Μηχανικό και Ειδικό περιβαλλοντολόγο), παρατηρούμε τα ακόλουθα:

1) Η κύρια ένσταση μας εστιάζεται στην αξιολόγηση της περιοχής ως προς το κριτήριο Κ16 (Δυνατότητα Υποδοχής νέου Χώρου), όπου σύμφωνα με το συντάκτη της έκθεσης η δυνατότητα της νέας δραστηριότητας αξιολογείται ως μεγάλη. Η διαφωνία μας πηγάζει από το γεγονός ότι η εν λόγω περιοχή φιλοξενεί ήδη μεγάλο αριθμό ανεμογεννητριών, οι οποίες προκαλούν τόσο αισθητική όσο και οπτική ρύπανση. Η πιθανή χωροθέτηση Χ.Υ.Τ.Α. στην περιοχή θα επιτείνει την αισθητική ρύπανση, καθώς επίσης και την ηχητική, δεδομένου ότι για την λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. απαιτείται η διαρκής χρήση βαρέων οχημάτων (απορριμματοφόρα, μπουλντόζες, φορτηγά μεταφοράς των αδρανών υλικών).

2) Σχετικά με το κριτήριο Κ11 (Οχλήσεις από οσμές και Επικρατούντες Άνεμοι), σύμφωνα με τα κλιματολογικά δεδομένα της περιοχής (όπως αναφέρονται στο κεφ. 4 της μελέτης), οι επικρατούντες άνεμοι στην περιοχή είναι βόρειοι. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη θέση του προτεινόμενου χώρου (βόρεια των Ζαράκων) είναι πολύ πιθανό να προκαλεί την έντονη όχληση των κατοίκων του οικισμού, τόσο από την ηχορύπανση όσο και από τις οσμές που συνεπάγεται η λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. στην περιοχή, όταν οι κλιματολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές.

3) Σχετικά με το κριτήριο Κ19 (Οπτική Απομόνωση Χώρου), ο προτεινόμενος χώρος έχει άμεση επαφή με τον ραγδαία οικιστικά αναπτυσσόμενο παραθεριστικό (και όχι μόνον) οικισμό του κόλπου Φρυνιακού. Το γεγονός αυτό δεν έχει ληφθεί καθόλου υπόψη από το συντάκτη της έκθεσης.

4) Η περιοχή βρίσκεται στη Νότια Εύβοια και στο όριο δυο γεωτεκτονικών ενοτήτων, της ενότητας Αλμυροποτάμου Αττικής στα ανατολικά και του επωθημένου σ᾽ αυτήν Νεοελληνικού Καλύμματος δυτικά. Η ενότητα του Αλμυροποτάμου Αττικής περιλαμβάνει μια σειρά από μεσοζωικά και μεσωηωκαινικά μάρμαρα με παρεμβολές σχιστολίθων και μεταφλυσχικούς σχηματισμούς σχιστολίθων με ενστρώσεις μαρμάρων. Πάνω σ´αυτήν την ενότητα είναι επωθημένοι οι σχηματισμοί του Νεοελληνικού Καλύμματος, που αποτελούνται από σχιστόλιθους και σιπολινομάρμαρα με ενστρώσεις σχιστολίθων και χαλαζιτών.

5) Στην θέση του προτεινόμενου ΧΥΤΑ πρικλειται από τα παρακάτω σημεία φ Και λ Σε σύστημα WGS 84, WP010, WP011, WP012, WP013, WP014 και WP015. Οι σχηματισμοί που συναντήθηκαν επιφανειακά είναι οι παρακάτω: Μάρμαρα της ενότητας Στύρων – Όχης, έντονα καρστικοποιημένα και διαρηγμένα με πιθανά εγκοίλια και αποθέσεις κόκκινης αργίλου, προϊόν αποσάθρωσης των μαρμάρων πάχους 0,51-1m κατά θέσεις. Είναι έντονα υδροπερατά και η πτυχωσιγενής δομή των σχηματισμών σχηματίζει σύγκλινο, ο άξονας του οποίου κλίνει από τα δυτικά προς τα ανατολικά και ακολουθείται πιθανόν από τα υπόγεια νερά.

Συμπερασματικά

α) τόσο η εγκατάσταση αιολικών πάρκων όσο και τα ΧΥΤΑ, από τη διεθνή βιβλιογραφία χαρακτηρίζονται ως έργα τα οποία προκαλούν μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις, λόγω των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων που συνεπάγεται η εγκατάσταση και λειτουργία τους. Στην προτεινόμενη θέση, η συνδυασμένη εγκατάσταση των δύο παραπάνω δραστηριοτήτων είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει συνεργατικές περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις υποβιβάζοντας περαιτέρω την ποιότητα ζωής των κατοίκων του οικισμού Ζαράκων και του κόλπου του Φρυνιακού.

β) το γεωλογικό υπόβαθρο της προτεινόμενης περιοχής αποτελείτε από έντονα καρστικοποιημένα και διαρρηγμένα ανθρακικά πετρώματα υδροπερατά, με μικρού πάχους αργιλικές αποθέσεις. Η υπόγεια υδραυλική επικοινωνία τους με τις υδρολογικές λεκάνες της λίμνης Δύστου και του Φρυνιακού κόλπου είναι πάρα πολύ πιθανή. Οι υδρογεωλογικές τους ιδιότητες σε συνδυασμό με υπόγεια καρστικά εγκοίλια που μπορεί να υπάρχουν, καθώς και με την υπόγεια υδραυλική επικοινωνία που αναμένεται να έχουν με γειτονικές υδρολογικές λεκάνες, καθιστά την περιοχή ακατάλληλη για κατασκευή ΧΥΤΑ.

Ο Διευθηντής του Εργαστηρίου

Καθηγητής Κων/νος Δ. Αποστολόπουλος

Πηγή: zarka.gr