Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο θέμα μόλυνσης του νερού του Δήμου Μεσσαπίων απο τον Γ.Τήνιο κατά τη συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Γιάννης Τήνιος, του Τομέα Περιβάλλοντος της ΝΕ Συνασπισμού Εύβοιας, και μέλος των Ενεργών Πολιτών επισήμανε για το νερό στα Μεσσάπια τα παρακάτωη χρήση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων στη γεωργία, η αυθαίρετη εναπόθεση υγρών και στερεών αποβλήτων απο χοιροτροφικές μονάδες και σφαγεία στην περιοχή του Πισσώνα (μη ύπαρξης βιολογικών καθαρισμών η υποτυπώδης λειτουργία τους) έχει επιφέρει μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα αλλά και των ποταμών Λήλαντα και Μεσσάπιο, με νιτρικά και νιτρώδη, ενώ η μη ορθολογική και αυθαίρετη εξόρυση μεταλευμάτων στην περιοχή, έχει προσθέσει στο νερό μας και βαρεά μέταλλα. Τελευταία μάλιστα προστέθηκε στο νερό της περιοχής των Μεσσάπιων και το εξασθενές χρώμιο, προϊόν «εισαγώμενο» απο τα Οινόφυτα και εγκατεστημένο στις εγκαταστάσεις της ΛΑΡΚΟ. Επίσης βιομηχανική μονάδα (χυτήριο) στη Ν.Αρτάκη ενοχοποιείται για μόλυνση του νερού με εξασθενές χρώμιο. Έτσι το νερό πλέον της περιοχής καθίσταται μη πόσιμο, και ακατάλληλο για πλήσιμο, γιατί είναι ιδιαίτερα καρκινογόνο. Για το μείζον πρόβλημα του εξασθενούς χρωμίου στα Μεσσάπια θα πρέπει:

1. Η πολιτεία και οι φορείς της να βρούν αυτούς που μολύνουν και να τιμωρηθούν

2. βραχυπρόθεσμα να λυθεί το πρόβλημα της ύδρευσης, με νέες γεωτρήσεις ή και μεταφορά νερού

3. διαδικασία απορύπανσης του δικτύου, η οποία όμως είναι χρονοβόρος – μακροπρόθεσμα η υδροδότηση να γίνει με δημιουργία έργων υποδομής που θα ελέγχεται η ποιότητα νερού«. (υπάρχει σχετικό βίντεο)