Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ευβοϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη» υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας στο Νομό Εύβοιας».

Το πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» , Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013, του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Στο πλαίσιο του προγράμματος η Αναπτυξιακή Σύμπραξη καλεί να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, οι κάτοικοι των Δήμων, Ερέτριας, Καρύστου, και Κύμης-Αλιβερίου, που πληρούν μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Άνεργοι εγγεγραμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ
  • Νέοι επιστήμονες

Σημείωση : Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν οι Νέοι Επιστήμονες που να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) από την 02.01.2012 και μετά ή έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2011 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2012 και μετά, έχουν προβεί σε μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο.

  • Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ,

Σημείωση : Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν οι Ασφαλισμένοι ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 για το οικονομικό έτος 2013 (εισοδήματα του 2012), το δε ατομικό πραγματικό ή αντικειμενικό εισόδημα τους από λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€

Στο πλαίσιο του Σχεδίου υλοποιούνται 12 δράσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν: μελέτες, δικτύωση, ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, κατάρτιση/επιμόρφωση, πληροφόρηση-συμβουλευτική υποστήριξη και συντονισμό-διαχείριση πράξης.

Οι ωφελούμενοι θα υποστηριχθούν μέσω του τοπικού σχεδίου για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

1. Αίτηση συμμετοχής
2. Δύο (2) Φωτογραφίες
3. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
4. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας ή Λογαριασμός ΔΕΚΟ κλπ.)
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6. Φωτοτυπία πτυχίων σπουδών / ξένων γλωσσών
7. Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας (το τελευταίο) ή Υπεύθυνη Δήλωση (για τη νόμιμη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης)
8. Για τους ανέργους: Φωτοτυπία Κάρτας Ανεργίας
9. Για ασφαλισμένους ΟΓΑ: Φωτοαντίγραφο του θεωρημένου για το 2013 από τον ΟΓΑ βιβλιαρίου ασθενείας
10. Για νέους επιστήμονες: Φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Έναρξης Επιτηδευματίας

Όλα τα δικαιολογητικά τα οποία θα επισυναφθούν με την αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα και η αίτηση συμπληρώνεται με ευθύνη του αιτούμενου.

Διαδικασία επιλογής

Έπειτα από την συλλογή των αιτήσεων και τον έλεγχο των στοιχείων τους, οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε συνάντηση με εξειδικευμένο σύμβουλο. Η αξιολόγηση της αίτησης κάθε υποψηφίου θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή η οποία θα προβεί στην τελική κατάταξη των ενδιαφερομένων σε επιτυχόντες και επιλαχόντες.

Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων : 2/12/2013 -10/01/2014

Σημεία υποβολής αιτήσεων:

  • Δήμος Καρύστου
  • Δημαρχείο Καρύστου

Ονοματεπώνυμο υπευθύνου: κος Ευάγγελος Γεωργίου. Τηλ. επικοινωνίας: 2224025001

  • ΚΕΠ Καρύστου, κα Χρυσάνθη Χουντάση
  • ΚΕΠ Μαρμαρίου, κα Ανθή Βουλή
  • ΚΕΠ Στύρων, κα Μαρία Ζαρκαδούλα