Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε ως νόμιμη η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την εκλογή του Προεδρείου του για την περίοδο 1 Σεπτεμβρίου 2019 έως 7 Νοεμβρίου 2021, με την παρακάτω σύνθεση:

• Πρόεδρος: Ηλίας Σανίδας
• Αντιπρόεδρος: Σοφία Αγγελοπούλου-Παπανικολάου και
• Γραμματέας: Δρόσος Παρασκευάς.

Όμοια και για το ίδιο ανωτέρω χρονικό διάστημα, εγκρίθηκε ως νόμιμη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αντίστοιχη απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής έχουν ως εξής:
• Τακτικά μέλη:
1) Αικατερίνη Καλαντζή
2) Κων/νος Αποστολόπουλος
3) Χαράλαμπος Σανιδάς
4) Χρήστος Δούρος
5) Βασίλειος Σιαλμάς
6) Δημήτριος Αναγνωστάκης
7) Κατερίνα Μπατζελή
8) Αναστάσιος Χρονάς
• Αναπληρωματικά μέλη:
1) Ιωάννης Περγαντάς
2) Κων/νος Γαλάνης
3) Μαρία Αναγνώστου
4) Σωτήριος Δρένιος,
5) Άννα Καρύκα
6) Γεώργιος Σκούρας
7) Νικόλαος Μπέτσιος
8) Ιουλία Καραβασίλη