Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Αρτάκης κατόπιν εισήγησης του Δημάρχου, αποφασίζει να διεκδικήσει τη συνένωση με τους Δήμους Διρφύων και Μεσσαπίων, υπό τον όρο η Αρτάκη να είναι η έδρα του νέου Δήμου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Αρτάκης
Στη Νέα Αρτάκη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 30 Απριλίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07,00 το απόγευμα συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Αρτάκης, ύστερα από την 2012/29-4-2010 πρόσκληση του προέδρου αυτού, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 Ν. 3463/2006.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμος απαρτία γιατί σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν παρόντες 17.

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μαρία Μιμίκου
2. Δημήτριος Δεληγιώργης
3. Κων/νος Τσεσμετζής
4. Δημήτριος Τρίκκας
5. Χαράλαμπος Κώσταρος
6. Παναγιώτα Οκτωνιάτη
7. Δρόσος Τσόπελος
8. Εμμανουήλ Φωτάκης
9. Ελένη Μιντζιφίρη
10. Ιωάννης Τζεμαϊλας
11. Αναστασιάδης Παναγιώτης
12. Κλεάνθης Πρατσόλης
13. Ιωάννης Πασσάς
14. Χαρίλαος Αλεξανδρής
15. Νικόλαος Γεωργαλάς
16. Ευαγγελία Νίττη
17. Γεώργιος Μαυρομάτης 


Η πρόεδρος του Δ.Σ εισηγήθηκε το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά «Απόψεις – Προτάσεις για χωροταξικό σχεδίου Καλλικράτης» και έδωσε το λόγο στον κο Δήμαρχο ο οποίος δήλωσε:
Μετά την ανακοίνωση του χωροταξικού από την κυβέρνηση και την τοποθέτηση του Δήμου Νέας Αρτάκης στον διευρυμένο Δήμο Χαλκιδέων θεωρούμε ότι η πρόταση αυτή δεν αποδίδει δικαιοσύνη στην περιοχή και είναι αντίθετη με τις θέσεις των τοπικών κοινωνιών, όπως εκφράστηκαν από την ομόφωνη απόφαση της Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Εύβοιας, και από τους Δήμους Νέας Αρτάκης, Μεσσαπίων και Διρφύων.
Η θέση μας για αυτό είχε γνωστοποιηθεί με την με αριθμό πρωτοκόλλου 1574/9-4-2010 επιστολή μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Θεωρούμε ότι ο προτεινόμενος Δήμος Χαλκιδέων με τους Δήμους Νέας Αρτάκης, Ληλαντίων, Ανθηδώνος, Αυλίδος, δημιουργεί ένα υπερμεγέθη Δήμο (Δήμο – τέρας) που με την απογραφή του 2001 έχει το 50% περίπου του συνολικού πληθυσμού της Εύβοιας, ενώ σε πραγματικό πληθυσμό το 60% περίπου
Πιστεύουμε ότι η πρότασή μας για συμμετοχή του Δήμου Νέας Αρτάκης σε ένα Δήμο με τον Δήμο Μεσσαπίων και Διρφύων θα δημιουργήσει ένα νέο κέντρο στην Εύβοια και ένα νέο πόλο ανάπτυξης στο νομό με δεδομένο την γεωγραφική θέση της πόλης μας αλλά και της αναπτυξιακής της πορείας μέχρι σήμερα.
Η περιοχή αυτή καλύπτει το 25% περίπου της πανελλαδικής παραγωγής λευκού κρέατος, με παραγωγή διάσπαρτη στους παραπάνω δήμους, αλλά με κέντρο των επιχειρήσεων αυτών τη Νέα Αρτάκη. Ακόμη η πόλη μας διαθέτει με τις επεκτάσεις σχεδίου πόλης που έχει περίπου 2000 άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα και 500 περίπου διαθέσιμα διαμερίσματα. Διαθέτει κέντρο επεξεργασίας λυμάτων και αποχετευτικό δίκτυο που ολοκληρώνεται με την ένταξη του υπολοίπου στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Μπορούν να συνδυαστούν δράσεις όπως θερινός και χειμερινός τουρισμός, ήπια κτηνοτροφία και ήπια αγροτική παραγωγή που είναι κοινές δράσεις στους 3 δήμους.
Για τους λόγους αυτούς προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εμμείνουμε στην ομόφωνη απόφαση της ΤΕΔΚΕ για ενιαίο Δήμο Νέας Αρτάκης, Μεσσαπίων, Διρφύων, με όρο η έδρα να είναι η Νέα Αρτάκη ως η μεγαλύτερη πληθυσμιακά πόλη και με όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην επιστολή μας με αριθμό πρωτοκόλλου 1574/9-4-2010 την οποία και επισυνάπτουμε.

Πριν τη ψήφιση του θέματος αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Παναγιώτης Αναστασιάδης και Ελένη Μιτζιφίρη.
Το Δ.Σ. μετά την εισήγηση της προέδρου και τη δήλωση του δημάρχου και ύστερα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εμμένουμε στην ομόφωνη απόφαση της ΤΕΔΚΕ για ενιαίο Δήμο Νέας Αρτάκης, Μεσσαπίων, Διρφύων, με όρο η έδρα να είναι η Νέα Αρτάκη ως η μεγαλύτερη πληθυσμιακά πόλη.
Κατά ψήφισε ο Δ.Σ. Εμμανουήλ Φωτάκης.