Την έναρξη χορήγησης αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης», από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Συγκεκριμένα, τα κάτωθι αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικά δημοτολογίου δύνανται να χορηγούνται στους πολίτες από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου με χρήση ψηφιακής υπηρεσίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης:

 1. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
 2. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου.
 3. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης.
 4. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
 5. Πιστοποιητικό γέννησης.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 7. Πιστοποιητικό ιθαγένειας.
 8. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

Το περιεχόμενο των αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου και ο τρόπος αναζήτησης αυτών, ορίζονται στην υπ’ αρ. 14720/ 9.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης» (Β’ 2255).

Η πρόσβαση για τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών είναι δυνατή με τη χρήση των κωδικών δημόσιας διοίκησης της υπ’ αρ. 29810/23.10.2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798 και [ΑΔΑ: Ψ6ΣΕ46ΜΤΛΠ-0Θ5]).
Τα ανωτέρω αποσπάσματα και πιστοποιητικά που χορηγούνται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην άρθρο 27 του ν. 4727/2020.
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

H έκδοση γίνεται από την ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης govgr

Πιστοποιητικά

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Πιστοποιητικό γέννησης (Πιστοποιητικό γέννησης και για τα ανήλικα παιδιά)
 • Πιστοποιητικό ιθαγένειας
 • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης (Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης για εσάς ή τα ανήλικα παιδιά σας. Διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και μετά)
 • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου (Διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και μετά)
 • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης (Διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και μετά)
 • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου (Διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και μετά. Το απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης μπορεί να εκδοθεί μόνο από τα μέλη της οικογενειακής μερίδας του θανόντα)
 • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

Η έκδοση γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet για την επιβεβαίωση των στοιχείων

Ακολουθείστε μας στο Google News