Το Επιμελητήριο Εύβοιας, ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να προσλάβει Ειδικό Σύμβουλο όπως προβλέπεται από το νόμο 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6/12/2005) όπως ισχύει, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, έχει έδρα τη Χαλκίδα, απαιτεί εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Ο επιλεγέντας υποψήφιος θα προσληφθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου, η δε θητεία του λήγει με την λήξη της θητείας του ΔΣ που τον προσέλαβε.
Οι υποψήφιοι καλούνται, πριν συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφιότητάς τους, να διαβάσουν προσεκτικά το παρόν αναλυτικό τεύχος προκήρυξης, όπου περιέχονται απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα που πρέπει να καλύπτουν, τους όρους συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση, καθώς και άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες.

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1.  Αντικείμενο εργασίας
Ο Ειδικός Σύμβουλος του Επιμελητηρίου Ευβοίας είναι υπεύθυνος για:
– Την υποστήριξη και υποβοήθηση του καθημερινού έργου του Προέδρου,
– Την υποστήριξη της εξωστρέφειας των μελών του επιμελητηρίου με αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με την οργάνωση και συμμετοχή σε εκθέσεις, εμπορικές αποστολές, partenariat κλπ.,
– Τον συντονισμό της συνεχούς και άμεσης επικοινωνίας με τις Διαχειριστικές Αρχές των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες, τους φορείς των Προγραμμάτων και άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους εμπειρογνώμονες – μελετητές – αξιολογητές,
– Την συνεχή παρακολούθηση και διοργάνωση των Εθνικών και Ευρωπαικών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών για την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων της περιόδου 2007-2013,
– Την Δια Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση των μελών του Επιμελητηρίου.  
2.  Απαραίτητα προσόντα
Τυπικά προσόντα
*Πανεπιστημιακές σπουδές (πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής),
*Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών,
*Επταετής (7ετής) γενική επαγγελματική εμπειρία,
*Εκ της γενικής επαγγελματικής εμπειρίας απαιτείται τριετής (3ετής) τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση ειδικού συμβούλου με αντικείμενο εργασίας όπως περιγράφεται παραπάνω (βλ, αντικείμενο εργασίας)
*Αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ.

Ουσιαστικά προσόντα
*Πολύ καλή γνώση και εμπειρία επί των διαδικασιών διαχείρισης, συντονισμού και εφαρμογής κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων,
*Εμπειρία σε σύγχρονες μεθόδους διοίκησης ή/ και συντονισμού έργων ή προγραμμάτων,
*Εμπειρία σε προγράμματα διακρατικής συνεργασίας ιδιαίτερα σε προγράμματα κινητικότητας,
*Ικανότητα οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης, ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ικανότητα υποκίνησης υφισταμένων, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, αποτελεσματικότητα,
*Ικανότητα χρήσης συστημάτων αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τους ακόλουθους όρους:
– Έχουν γεννηθεί μετά την 1-1-1970.
– Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
– Έχουν εκπληρώσει την στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν.
– Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
– Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
– Δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
– Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή πλημμέλημα από δόλο για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλακίσεως άνω του έτους ή έχει καταλογιστεί ποινή άνω των έξι μηνών.
– Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
– Έχουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον.
– Αποδέχονται τους όρους της παρούσας προκήρυξης με δήλωσή τους στην Αίτηση Υποψηφιότητας.
– Έχουν υποβάλλει, ως απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με την Αίτηση Υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας:

o Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα:
α.  πιστοποιητικού γέννησης ή αστυνομικής ταυτότητας
β.   τίτλων σπουδών
δ.  βεβαιώσεων προϋπηρεσίας
ε. βιογραφικό σημείωμα (έως 10 σελίδες),

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τον υπολογισμό του χρόνου της απαραίτητης γενικής και ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας ισχύουν τα εξής:
1. η γενική και ειδική επαγγελματική εμπειρία προσμετρώνται από τη λήψη του πτυχίου,
2. η εμπειρία που αντιστοιχεί στη θέση υπολογίζεται αναλυτικά με βάση το άθροισμα των μηνών, δηλαδή 48 μήνες για την 4ετία, 24 μήνες για την 2ετία, κ.ο.κ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Την ευθύνη για την διαδικασία επιλογής έχει η Επιτροπή Διαγωνισμού του Επιμελητηρίου Ευβοίας η οποία συστάθηκε για το λόγο αυτό με την υπ΄αριθμ.: 522-30/12/2011 της ΔΕ.

2. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει:
– έλεγχο της πληρότητας των φακέλων υποψηφιότητας και έλεγχο των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, βάσει των στοιχείων που παρέχουν οι υποψήφιοι στην έντυπη Αίτηση Υποψηφιότητας και των δικαιολογητικών στοιχείων που υποχρεωτικά την συνοδεύουν.
– πρόκριση υποψηφίων που πληρούν τους όρους συμμετοχής στην διαδικασία και κατά συνέπεια γίνονται αποδεκτοί στη διαδικασία επιλογής.
– διενέργεια συνεντεύξεων με τους προκριθέντες για την εκτίμηση των τυπικών, και ουσιαστικών προσόντων, καθώς και στοιχείων της επαγγελματικής προσωπικότητας τους που σχετίζονται με τις απαιτήσεις του αντικειμένου εργασίας.
 
3. Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Οι υποψήφιοι που δεν θα χρησιμοποιήσουν την έντυπη Αίτηση Υποψηφιότητας ή δεν θα την υπογράψουν ή δεν θα υποβάλλουν εμπρόθεσμα τον φάκελο υποψηφιότητας, δεν θα γίνουν δεκτοί στην διαδικασία επιλογής.
4. Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών της Επιτροπής του Διαγωνισμού ή ακόμα και μετά την τυχόν πρόσληψη, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην Αίτηση Υποψηφιότητας είναι ανακριβή ή δεν επιβεβαιώνονται από αντίστοιχα δικαιολογητικά, η αποδοχή του υποψηφίου θεωρείται άκυρη.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του προσληφθέντος συμπεριλαμβάνει δοκιμαστική περίοδο έξι μηνών. Μετά το πέρας της δοκιμαστικής αυτής περιόδου η σύμβαση οριστικοποιείται, υπό την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα σχετικής αξιολόγησής είναι θετικά.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1.  Το έντυπο Αίτησης Υποψηφιότητας που συνοδεύει το παρόν Τεύχος Προκήρυξης πρέπει να συμπληρωθεί πλήρως και να υπογραφεί από τον υποψήφιο. Επίσης πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
2.  Το έντυπο Αίτηση Υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ΕΛΤΑ ή ταχυμεταφορά, το αργότερο μέχρι 16/01/2012 και ώρα 12:00 π.μ.. (ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου / ταχυμεταφορέα) στην κατωτέρω διεύθυνση:

 Επιμελητήριο Ευβοίας
 Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
 Ελ. Βενιζέλου 12, 34100
 Χαλκίδα
 Θέμα: «Προκήρυξη Στελέχωσης Ειδικού Συμβούλου του Επιμελητηρίου Ευβοίας»

3.  Ο φάκελος υποψηφιότητας δεν υποβάλλεται στο Επιμελητήριο Ευβοίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
 
 Τηλέφωνα για πληροφορίες (Μουτουσίδης Χρήστος): 2221086452/23510 και ώρες 10:00 – 15:00 .
 
 Κανένα έγγραφο του φακέλου υποψηφιότητας δεν επιστρέφεται στους υποψήφιους. Όλα τα πιο πάνω στοιχεία θα θεωρηθούν αυστηρώς εμπιστευτικά.
 
 Το παρόν τεύχος προκήρυξης καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας υπάρχει επίσης στον web site του Επιμελητηρίου Ευβοίας, στη διεύθυνση: http://www.eviachamber.gr
 
 Οι Αιτήσεις Υποψηφιότητας που αποστέλλονται μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής δεν θα εξετάζονται.

Ο πρόεδρος
Σίμωσης Παναγιώτης