Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασε, στις 12 Φεβρουαρίου του 2021, η Περιφερειακή Ομάδα Διοίκησης Έργου Στερεάς Ελλάδας η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη και είναι αρμόδια για το συντονισμό της μεταφοράς των μαθητών σε περιφερειακό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν εκτενώς τα προβλήματα που έχουν ανακύψει και εμφανίζονται σε ετήσια βάση στη μεταφορά των μαθητών λόγω, κυρίως, του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου περί της έδρας – διοικητικής μονάδας στα επιβατικά οχήματα δημόσιας χρήσης που μισθώνονται για τον σκοπό της μεταφοράς.

Ειδικότερα, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Αθλητισμού, κ. Κωνσταντίνος Γαλάνης, ως συντονιστής της Ομάδας, παρουσίασε κατά την εισήγηση του τα ανακύψαντα, ως επί το πλείστον, σε ορεινές και δύσβατες περιοχές προβλήματα συνέπεια της έλλειψης μεταφορικών μέσων με την κατάλληλη έδρα, που έχουν ως αποτέλεσμα πολλά δρομολόγια να αποβαίνουν άγονα. Ακολούθως, έγινε αναφορά στο γονεϊκό επίδομα που λαμβάνουν οι γονείς όταν η μεταφορά των παιδιών τους κρίνεται ανέφικτη, στο ύψος της αμοιβής του συνοδού στα μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσης, καθώς επίσης και στη χρονοβόρα διαδικασία των διαγωνιστικών διαδικασιών προς εξεύρεση του κατάλληλου αναδόχου.

Αφού ακολούθησε εκτενής διαλογική συζήτηση αναφορικά με τα ως άνω θέματα, η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την έγκριση των υποβληθέντων προτάσεων βελτίωσης του έργου της μεταφοράς των μαθητών σε περιφερειακό επίπεδο και τη λήψη ομόφωνης απόφασης περί διεκδίκησης της τροποποίησης του ισχύοντος στις μεταφορές των μαθητών νομοθετικού πλαισίου, μέσω της υποβολής των προτάσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών.

«Στόχος μας είναι η επίλυση με τρόπο ενιαίο των προβλημάτων και η βελτίωση των διαδικασιών μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία τους. Προς το σκοπό αυτό πήραμε την πρωτοβουλία να θέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης του έργου της μεταφοράς σε διαβούλευση ενώπιον των μελών της Ομάδας Διοίκησης Έργου, σε συνέχεια της μεταρρυθμιστικής μας προσπάθειας για καλύτερη εκτέλεση του έργου μεταξύ των εμπλεκόμενων στον τομέα της μεταφοράς μαθητών φορέων. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Ομάδας για τη συνεργασία και συμμετοχή τους, καθώς επίσης και τους υπηρεσιακούς συνεργάτες», δήλωσε σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Αθλητισμού, κ. Γαλάνης Κωνσταντίνος.

 

Ακολουθείστε μας στο Google News