Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, προκηρύσσει την πρόσληψη για το έτος 2011-2012, Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών.

Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ή με σύμβαση ανάθεσης διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, για την κάλυψη των διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των ακολούθων Τμημάτων:
1.Τμήμα Αυτοματισμού τηλ. 2228099674
2.Τμήμα Γενικό Θετικών Επιστημών τηλ. 2228099673
3.Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων τηλ. 2228099514
4.Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ( Παράρτημα – ΘΗΒΑ) τηλ.2262022569
Οι αιτήσεις μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά των υποψηφίων, θα πρέπει να κατατεθούν στις αντίστοιχες Γραμματείες των Τμημάτων, μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία 20 ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης, δηλαδή από 15-6-2011 μέχρι και 4-7-2011.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από τη σήμανση του ταχυδρομείου.

Η ταχυδρομική διεύθυνση για τις γραμματείες των τμημάτων, Αυτοματισμού, Γενικό τμήμα Θετικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι: ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, Ψαχνά Ευβοίας 34400.
Η ταχυδρομική διεύθυνση του τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού είναι:
Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ,Παράρτημα Θήβας :1ο χλμ. Π.Ε.Ο Θηβών – Αθηνών, 32200 Θήβα.
Η αναλυτική προκήρυξη θα είναι αναρτημένη στους πίνακες ανακοινώσεων των τμημάτων του ΤΕΙ Χαλκίδας, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Χαλκίδας
www.teihal.gr.