Μετά την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για την «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.» συμπεριλαμβανομένου και της ΔΟΥ Λίμνης, λειτουργεί από 19/11/2012 Τοπικό Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων στην Λίμνη (στον ίδιο χώρο, όπου στεγαζόταν η πρώην Δ.Ο.Υ.), με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

Ι. ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
•Παραλαβή φορολογικών δηλώσεων (αρχικών, συμπληρωματικών, τροποποιητικών) και διαβίβασή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στις περιπτώσεις μη υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής.
•Χορήγηση εντύπων φορολογίας εισοδήματος (ενδεικτικά, Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε7), παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για τη συμπλήρωσή τους και την συνυποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
•Παραλαβή φορολογικών αιτημάτων και διαβίβαση στις Δ.Ο.Υ.
•Ενημέρωση των φορολογουμένων βάσει των ερμηνευτικών εγκυκλίων και των Υπουργικών Αποφάσεων και χορήγηση αντιγράφων αυτών στους ενδιαφερόμενους.

Άννα Παππά, Υποψήφια Εύβοιας ΝΔ 2019 Ιούλιος

ΙΙ. ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
•Παραλαβή (προσωρινή) δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από λαχεία και μεταβίβασης ακινήτων, έλεγχος των στοιχείων των δηλούντων, καταχώρηση των δηλώσεων στο βιβλίο πρωτοκόλλου, χορήγηση βεβαίωσης για την κατάθεση της δήλωσης με την καταγραφή επί αυτής, αναλυτικά, όλων των συνυποβαλλόμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, αποστολή των δηλώσεων στην Δ.Ο.Υ. και χορήγηση των αντιγράφων αυτών μετά από την επιστροφή τους από την Δ.Ο.Υ.

•Παραλαβή αιτήσεων για χορήγηση των πιστοποιητικών του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών (ο οποίος κυρώθηκε με το ν.2961/2001) και του άρθρου 48 του ν.3842/2010, καταχώρηση των αιτήσεων στο βιβλίο πρωτοκόλλου, χορήγηση βεβαίωσης για την κατάθεση της αίτησης, αποστολή της αίτησης στην Δ.Ο.Υ. με τηλεομοιοτυπία, παραλαβή των πιστοποιητικών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. με αντίστοιχο τρόπο, χορήγηση κυρωμένου αντιγράφου αυτών στον νομίμως αιτούντα, μετά από έλεγχο των στοιχείων του και φύλαξη των αιτήσεων και των πιστοποιητικών σε ειδικό φάκελο.  Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και για τη χορήγηση κυρωμένου αντιγράφου της υπεύθυνης δήλωσης που προβλέπεται στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

ΙΙΙ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ.

ΘΕΜΑΤΑ Φ.Π.Α.
•Παραλαβή αιτήσεων επιστροφής αγροτών, με τα σχετικά δικαιολογητικά και αποστολή τους στην Δ.Ο.Υ.
•Παραλαβή γραπτών ερωτημάτων και διαβίβασή τους στην Δ.Ο.Υ.
•Χορήγηση όλων των σχετικών εντύπων.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
•Παραλαβή αιτημάτων, μαζί με όλα τα εκάστοτε προβλεπόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να διαβιβαστούν στην Δ.Ο.Υ. προς εξέταση, όπως ενδεικτικά η αίτηση για χορήγηση απαλλαγών από τέλη κυκλοφορίας (απαλλαγές αναπήρων πολιτών).
•Παραλαβή της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για τη θέση των οχημάτων σε προσωρινή ακινησία.

ΙV. ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
•Παραλαβή αιτήσεων και αποστολή τους στην Δ.Ο.Υ.
•Χορήγηση των απαντητικών εγγράφων που αποστέλλονται από την Δ.Ο.Υ.

V.ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
•Διαδικασίες χορήγησης Α.Φ.Μ. Δήλωση χορήγησης Α.Φ.Μ. φυσικού προσώπου (έντυπο Μ1)
•Διαδικασίες Έναρξης Εργασιών:
–Δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου (έντυπο Μ2)
–Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης (έντυπο Μ5)
•Διαδικασίες Μεταβολής Εργασιών:
–Δήλωση μεταβολής ατομικών στοιχείων φυσικού προσώπου, επιτηδευματία και μη (έντυπο Μ1)
–Δήλωση Μεταβολής εργασιών σε φυσικό πρόσωπο επιτηδευματία (έντυπο Μ2), μόνο για τις ακόλουθες μεταβολές:
*μεταφορά έδρας της επιχείρησης,
*μεταφορά έδρας υποκαταστήματος,
*αλλαγή κατηγορίας βιβλίων καθώς και τρόπο ένταξης, τρόπο και τόπο τήρησης αυτών, εκτός από τις μεταβολές που απαιτείται απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.
*αλλαγή καθεστώτος Φ.Π.Α. και τρόπο ένταξης
*άσκηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών και παύση ενδοκοινοτικών συναλλαγών
*θέση της επιχείρησης σε αδράνεια και την επαναφορά της σε ενεργή επιχείρηση
*υπαγωγή ή μη στον ειδικό φόρο κατανάλωσης
*τρόπο άσκησης της δηλούμενης δραστηριότητας (συνέχεια – εποχικά – πλανόδια)
*ίδρυση και διακοπή εγκατάστασης εξωτερικού
–Δήλωση Μεταβολής Εργασιών Νομικού Προσώπου (έντυπο Μ3), μόνο για τις ακόλουθες μεταβολές:
*Θέση της επιχείρησης σε αδράνεια και την επαναφορά της σε ενεργή επιχείρηση
*Παράταση του χρόνου διάρκειας της επιχείρησης
*Αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της επιχείρησης
*Έναρξη και διακοπή εγκατάστασης εξωτερικού
–Δήλωση μεταβολής στοιχείων υπό ίδρυση επιχείρησης (έντυπο Μ5)
Η εκπρόθεσμη υποβολή των παραπάνω δηλώσεων δεν γίνεται δεκτή από τα Γραφεία, τα οποία παραλαμβάνουν δηλώσεις έναρξης και μεταβολής εργασιών μόνο εφόσον υποβάλλονται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών (εμπρόθεσμα), με τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, έντυπα και δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
•Αιτήσεις:
–Αίτηση για επανεκτύπωση Βεβαίωσης Απόδοσης Α.Φ.Μ. Φυσικού Προσώπου
–Αίτηση για επανεκτύπωση Βεβαίωσης Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων Φυσικού Προσώπου
–Αίτηση για επανεκτύπωση Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών φυσικού και μη Φυσικού Προσώπου
–Αίτηση για επανεκτύπωση Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών Φυσικού και μη Φυσικού Προσώπου
–Αίτηση για ένταξη στο Ειδικό Καθεστώς Αγροτών
–Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού, για τις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.

Μετά από τον έλεγχο των υποβαλλόμενων δηλώσεων και δικαιολογητικών και αφού ελεγχθεί η ταυτότητα του υποβάλλοντος το αίτημα και καταγραφούν τα στοιχεία επικοινωνίας, χορηγείται από το Γραφείο στον ενδιαφερόμενο, συμπληρωμένο ως προς τις δηλώσεις και τα δικαιολογητικά, αντίγραφο του «Αποδεικτικού Παραλαβής Δηλώσεων Μητρώου και Δικαιολογητικών» (έντυπο Μ) και το πρωτότυπο αποστέλλεται, στη συνέχεια, με τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά στην Δ.Ο.Υ. για διεκπεραίωση του αιτήματος.